English-Romulan Dictionary: K


] [

keep
, (v) continue, hwyej; hold, foster, rrh; save, docaere ] [
key
, (n) ch'llhu; (adj) ch'llhun ] [
kick
, (v) dokkae; (n) temdokkae ] [
kidnap
, (v) gorhai ] [
kidnapper
, (n) gorhainen ] [
kidney
, (n) gahnis ] [
kill
, (v) lloi; put to death, taortuu ] [
kiln
, (n) hhash ] [
kind
, (adj) teilhkh ] [
kindness
, (n) teillh ] [
king
, (n) di'hwathech ] [

] [

kingdom
, (n) aevumih ] [
kiss
, (v) hshuuh; (n) temhshuuh ] [
Klingon
, (adj) formal, Klling'hann; colloquial, Khe'lloann; derogatory, Klivam. (n) formal, Klling'hanha; colloquial, Khe'lloann'na; derogatory, Klivam; Klingon Empire formal, Klling'hann Nneikha; colloquial, Khe'lloann-mhehorael; Klingon Neutral Zone, Stelai Ler'khe'lloann ] [
knee
, (n) vaelg ] [
kneel
, (v) daodae ] [
knife
, (n) kaleh ] [
know
, (v) docgae ] [
knowledge
, (n) docgae'elh ] [